menu

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450
z późn. zm. ) w związku z § 6 ust 1 i § 7 ust 4 Uchwały Nr XXXIV/208/2010 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Szczycieńskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 78/XIX/2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia terminu oraz wskazania formy przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2019":

Zarząd Powiatu w Szczytnie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Powiatu Szczycieńskiego do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019".

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu
i zgłaszania ewentualnych uwag.

Projekt dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne, na stronie internetowej powiatu: www.powiat.szczytno.pl lub www.powiatszczycienski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczytnie.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 18 października 2018 r. - 2 listopada
2018 r.


na formularzu uwag. Wypełniony dokument należy przesłać na adres: promocja@powiat.szczytno.pl.

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Wydział Promocji i Współpracy a osobą odpowiedzialną Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Sekretarz Stefan Januszczyk, e-mail: sekretarz@powiat.szczytno.plDokumenty do pobrania:
1. zalacznik-nr-1-roczny-program-wspolpracy-2019-projekt-19870
2. zalacznik-nr-2-19871