menu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Szczytnie.

Data publikacji strony internetowej: 10 11 2014 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona jest aktualizowana na bieżąco
Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Linki -także te prowadzące do serwisów zewnętrznych- w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.powiatszczycienski.pl spełnia wymagania w 100 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Bolesław Woźniak, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 896247051 oraz mailowo: sekretariat@powiat.szczytno.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
Do budynku prowadzą 3 wejścia. Do wejścia głównego oraz bocznych prowadzą schody. Wejście główne posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dostępna jest wyłącznie kondygnacja zlokalizowana na parterze. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dzwonka umieszczonego przed wejściem do budynku lub z informacji w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie zlokalizowanego na parterze pierwszej kondygnacji budynku.
Biuro Podawcze oraz Wydziały Starostwa Powiatowego w Szczytnie od strony wejścia głównego zlokalizowane są na drugim piętrze budynku.
Dla osób na wózkach dostępna jest tylko kondygnacja zlokalizowana na parterze budynku gdzie nie ma komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego. W budynku nie ma windy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny kierować się do najbliższego pokoju gdzie zostanie wezwany odpowiedni urzędnik. Toalety znajdują się na pierwszym i drugim piętrze budynku. Nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na teren przed budynkiem dostępny jest wyłącznie dla osób niepełnosprawnych po uprzednim zgłoszeniu przez domofon zlokalizowany po lewej stronie na ścianie korytarza przed wjazdem na dziedziniec. Do budynku i pomieszczeń Starostwa Powiatowego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Starostwie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W Biurze Podawczym i w innych Wydziałach można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości, ul. Kościuszki 14 , 12-100 Szczytno
Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Kościuszki. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich nie ma możliwości wstępu. W budynku nie ma windy.
Przed budynkiem nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Wydziale nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Wydziale nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie udostępnia następujące aplikacje mobilne:
1. Powiat Szczycieński
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.wm.ziemia.szczycienska