menu

Podpisano umowę o wykonanie prac projektowych dobudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie.

W dniu 10.08.2016 r. w Szczytnie pomiędzy Powiatem Szczycieńskim z siedzibą w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno reprezentowanym przez Zarząd w osobach: Jarosław Matłach - Starosta Szczycieński, Marcin Nowociński – Wicestarosta oraz Agnieszka Gałązka - Skarbnik Powiatu,
a Studio Projektu Budowlanego FILAR z siedzibą: ul. Okrzei 18, 64-920 Piła reprezentowanym przez inż. Marcina Górznego, podpisano umowę o wykonanie prac projektowych.
W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Opracowania pełnozakresowej i pełnobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno z uwzględnieniem rozwiązań ekologicznych i rozwiązań technologicznie energooszczędnych, zwanej dalej „Dokumentacją projektową” na podstawie „Programu funkcjonalno–użytkowego z koncepcją programowo-przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno.
2. Złożenia wniosków i uzyskania w imieniu Zamawiającego: prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów;
Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.
Termin wykonania dokumentacji do dnia 10.01.2017 r.
Wartość umowy wynosi 139.482,00 zł