menu

Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2016 r.

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 r. z zakresu:
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- Turystyka i krajoznawstwo,
- Nauka i edukacja,
- Ochrona i promocja zdrowia,
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
uległ przedłużeniu do dnia 29 stycznia 2016 r.