menu

Informacja z dnia 24 grudnia 2019 r. MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY Departamentu Transportu Drogowego.

2019-12-30 11:01:04 (ost. akt: 2019-12-30 12:50:05)

Informacja z dnia 24 grudnia 2019 r. MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY Departamentu Transportu Drogowego

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579) który zmienił
ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz.1990, z późn.zm.).
W ustawie - Prawo o ruchu drogowym (zwaną dalej P.r.d.) od i stycznia 2020 r. zostało zmienione brzmienie
art. 71 ust. 7, dodany art. 140mb oraz zmieniony art. 140n.
Art. 140mb P.,r.d. określa, że kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej
wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisowi
art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

W wyniku kontaktów roboczych z partnerami samorządowymi - Departament Transportu Drogowego
Ministerstwa Infrastruktury przedstawia stanowisko w odniesieniu do kluczowej kwestii
sygnalizowanej w otrzymywanych pytaniach tj. do jakich spraw będą miały zastosowanie Kary
pieniężne w związku z wejściem w życie art. 140mb P.r.d.
Mając powyższe na uwadze wyjaśniamy, że uwzględniając:

* - nowe brzmienie art. 71 ust. 7 i 140mb P.r.d. od 1 stycznia 2020 r.

* przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
(Dz. U. poz. 2483) obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r.

należy przyjąć, że ww. przepisy nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życie ww. ustawy. A zatem kary będą nakładane w przypadku:

* sprowadzenia po dniu 31 grudnia 2019 r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem
nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia
pojazdu jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30
dni od daty jego sprowadzenia;

* nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r.
i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia.


Jednocześnie informujemy, że w toku uzgodnień (od 17 grudnia br.) z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Wydziałów Komunikacji, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Miast Polskich są kwestie interpretacji innych zagadnień związanych z ww. karami pieniężnymi. Uzgodnienia te będą kontynuowane i zakłada się ich sfinalizowanie w styczniu 2020 r. a następnie przekazanie informacji w tej sprawie do Państwa.

Skan pisma:
skmbt-c22019123010390-26960