menu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie powierzenia Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

2019-11-06 12:27:08 (ost. akt: 2019-11-06 12:54:16)

Zarząd Powiatu w Szczytnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie powierzenia Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w Powiecie Szczycieńskim. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie powierzenia Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w Powiecie Szczycieńskim"
Oferty należy przesyłać bądź składać osobiście do dnia 26 listopada 2019 r. do godz. 15:30 na adres: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Henryka Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty lub data stempla pocztowego.

Treść ogłoszenia w załączniku nr 1.


uchwala-nr-85-xxvii-2019-zarzadu-powiatu-w-szczytnie-z-dnia-06-listopada-2019-25702

uchwala-nr-86-xxvii-2019-zarzadu-powiatu-w-szczytnie-z-dnia-06-listopada-2019-25703