menu

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży!

Rozpoczął się nabór kandydatów ubiegających się o stypendia dla studentów I roku pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. O wsparcie mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści spełniający następujące kryteria: dostali się na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych, są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat, mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców.

Pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1225 zł netto lub 1400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem niepełnosprawności, osiągnęli dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze.

Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 roku, m.in. przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Ułatwia uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach poprzez stworzenie możliwości uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów.

Zgłoszenia należy przesyłać do 17 sierpnia 2015 roku. Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami kandydaci muszą przekazać do odpowiedniego OT ANR do 24 sierpnia 2015 roku.

źródło:
http://portal.warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/5075-stypendia-dla-uzdolnionej-mlodziezy