menu

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Zarząd Powiatu w Szczytnie dnia 20 lutego 2018 r. przyjął Uchwałę Nr 16/IV/2018: w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych na rok 2017 z zakresu:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
3. Turystyka i krajoznawstwo,
4. Nauka i edukacja,
5. Ochrona i promocja zdrowia,
6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7. Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
8. Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży.


Załącznik: uchwala-nr-16iv2018-zarzadu-powiatu-w-szczytnie-z-dnia-20-02-2018-roku-16314