menu

Informacja o wyborze oferty.

Nasz znak: Rg.272.2.22.2016
Szczytno, dnia 25 lipca 2016 r.

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej na rozbudowę Szpitala Powiatowego ZOZ
w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno
z uwzględnieniem rozwiązań ekologicznych i rozwiązań technologicznie energooszczędnych”.

W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty z dnia 30.06.2016 r.
na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej
na rozbudowę Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno z uwzględnieniem rozwiązań ekologicznych i rozwiązań technologicznie energooszczędnych”, nasz znak: Rg.272.2.2016 - informuję, że została wybrana oferta firmy: FILAR Studio Projektu Budowlanego z siedzibą: ul. Okrzei 18,
64-920 Piła, z ceną: 139 482 zł brutto (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote brutto).