menu

Zaproszenie do złożenia oferty.

Nasz znak: Rg 272.2.2016
Szczytno, dnia 30.06.2016 r.
Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej
i kosztorysowej na rozbudowę Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy
ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno z uwzględnieniem rozwiązań ekologicznych i rozwiązań technologicznie energooszczędnych.

I. Zamawiający
Powiat Szczycieński
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno
województwo: Warmińsko-Mazurskie
tel. 89 624 70 37 lub 89 624 70 33, fax. 89 624 70 31
internet: bip.powiatszczycienski.pl
NIP: 745-18-11-678
REGON: 510742534

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164), bez stosowania ustawy do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia nr 12 Starosty Szczycieńskiego z dnia 05.05.2014 r.

III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Opracowanie pełnozakresowej i pełnobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ
w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno
z uwzględnieniem rozwiązań ekologicznych i rozwiązań technologicznie energooszczędnych, zwanej dalej „Dokumentacją projektową” na podstawie „Programu funkcjonalno–użytkowego z koncepcją programowo-przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno.
2) Złożenie wniosków i uzyskanie w imieniu Zamawiającego: prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.
3) Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na pytania, które wpłyną po ogłoszeniu przez Zamawiającego postępowania zamówienia na roboty budowlane.
4) Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektową w oparciu o przepisy art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., w terminie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania odbioru końcowego. Nadzór autorski obejmować będzie w szczególności udzielanie wyjaśnień i porad Zamawiającemu, kontrolę zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych.
2. Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z n/w ustawami i rozporządzeniami:
1) ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290);
2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.);
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.
U. z 2013 r., poz. 1129);
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 1422);
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 );
6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.12.2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117);
7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów ( Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719);
8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 124, poz. 1030);
9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
11) ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),
12) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. UE.L.2014.94.65 ze zm.).
3. Zakres dokumentacji projektowej powinien być dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Dokumentacja projektowa musi w szczególności zawierać wszystkie niezbędne opracowania, w tym np. inwentaryzacyjne, projekty wszystkich instalacji, przekładek uzbrojenia kolidującego z planowaną zabudową, projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i docelowo (z oznakowaniem), projekty technologii, aranżacji, wyposażenia, kolorystyki i inne opracowania konieczne
do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień. W budynku należy zaprojektować rozwiązania ekologiczne i rozwiązania technologiczne energooszczędne. Budynek musi zapewniać pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych.
4. Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie:
1) projektów budowlanych i wykonawczych, które będą służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych i Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.02.2014 r. ze zm., powinny umożliwić realizację robót budowlanych na ich podstawie i oddanie inwestycji w użytkowanie,
2) inwentaryzacji budowlanej istniejących pomieszczeń,
3) projektów budowlano-wykonawczych architektury i konstrukcji, detali architektonicznych,
4) projektu pierwszego wyposażenia,
5) projektu kolorystyki wnętrza i elewacji,
6) projektów budowlano-wykonawczych wszystkich niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu wewnętrznych instalacji,
7) projektów budowlano-wykonawczych wszystkich niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu przyłączy instalacji,
8) projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu wraz z oświetleniem zewnętrznym,
9) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
10) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
11) przedmiarów robót zawierających opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych;
12) szczegółowych kosztorysów inwestorskich,
13) zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji (ZZK),
14) informacji do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej,
15) audytu energetycznego istniejącego budynku przed rozbudową i termomodernizacją,
16) opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych i Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.02.2014 r. ze zm.
5. Zamawiający posiada niżej wymienione dokumenty:
1) Program funkcjonalno–użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno,
2) Koncepcję programowo-przestrzenną do programu funkcjonalno–użytkowego (wariant I) rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12,
na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno,
3) Decyzję Nr 4/cp/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dn. 06.05.2016 r. (załączoną do Programu funkcjonalno–użytkowego z koncepcją programowo-przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy
ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno),
4) Warunki przyłączenia Nr 01/20116 do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej projektowanej rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie z dn. 15.01.2016 r. (załączone do Programu funkcjonalno–użytkowego z koncepcją programowo-przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy
ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno),
5) Zalecenia konserwatorskie dla inwestycji polegającej na rozbudowie Szpitala Powiatowego przy ul. Curie-Skłodowskiej 12 w Szczytnie z dn. 11.02.2016 r. (załączone do Programu funkcjonalno–użytkowego z koncepcją programowo-przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy
ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno),
6) Mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 (załączoną do Programu funkcjonalno–użytkowego z koncepcją programowo-przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno),
7) Inwentaryzację zieleni i projekt gospodarki szatą roślinną (załączone do Programu funkcjonalno–użytkowego z koncepcją programowo-przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno),
8) Opinię geologiczną do projektu rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie
z lutego 2016 r. (załączoną do Programu funkcjonalno–użytkowego z koncepcją programowo-przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy
ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno).
6. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania określone w wymienionych
w ust. 5 dokumentach.
7. Opis stanu istniejącego i ogólny zarys koncepcji rozbudowy:
Na terenie posesji Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12,
na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno planuje się rozbudowę istniejącego budynku
o nowe skrzydło wraz z krytym przejściem łączącym oba obiekty. Podstawą opracowania jest „Program funkcjonalno–użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno”, stanowiący Załącznik nr 6 do Zaproszenia do składania ofert.
Nowoprojektowany obiekt Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie składać się ma z trzech kondygnacji, w których skład wchodzić ma odział wewnętrzny (50 łóżek), dziecięcy
(20 łóżek), laboratorium, apteka szpitalna oraz gabinety diagnostyki endoskopowej. Z uwagi na zabytkowy charakter części istniejącej bryły ZOZ oraz zalecenia konserwatorskie, projektowane przejście przyłączone ma być do najpóźniejszej, dwukondygnacyjnej części szpitala, która nie posiada wartości zabytkowych.
Dostęp do budynku przez pacjentów oraz osoby odwiedzające powinien być możliwy
od strony obecnej Izby Przyjęć, przez łącznik lub bezpośrednio przez drzwi zewnętrzne, zlokalizowane przy klatkach schodowych.
Pacjenci skierowani na oddziały będą dostawać się na pierwsze i drugie piętro za pomocą windy łóżkowo-osobowej lub klatki schodowej, zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie łącznika. Powierzchnie laboratorium oraz apteki mają posiadać po co najmniej jednym niezależnym wyjściu z budynku, przeznaczonym tylko dla personelu.
W obiekcie przewidziano jeden dźwig (hydrauliczny) łóżkowo-osobowy, obsługujący cały nowoprojektowany budynek z przystankami na parterze, pierwszym i drugim piętrze.
Żywienie pacjentów szpitala odbywa się w systemie cateringowym tzn. jedzenie
w termoportach dostarczane jest przez firmę cateringową do centralnej kuchni szpitala, zlokalizowanej na parterze istniejącego budynku. Tam, jest przekładane na wózki bemarowe, którymi posiłki rozprowadzane są na poszczególne oddziały. W celu podgrzania lub krótkiego przechowania części posiłków każdy z oddziałów wyposażono w kuchenkę oddziałową.
Obiekt ma być dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Obiekt zaprojektowany ma być z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych i rozwiązań technologicznie energooszczędnych.

Kubatura brutto nowoprojektowanego budynku wynosi ok. 10 083m³.
A) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe nowoprojektowanego budynku:
Wskaźniki powierzchniowe:
• Powierzchnia użytkowa nowoprojektowanego budynku – ok 2 343,14m²
w tym: Parter – 939,63m²
1 piętro – 885,96m²
2 piętro – 517,77m²
B) Wskaźniki powierzchniowe terenu opracowania:
• powierzchnia zabudowy 1 120m2
• powierzchnia terenu opracowania 8 192 m2
• liczba nowoprojektowanych miejsc parkingowych 49 szt. (w tym 2 dla niepełnosprawnych)
• powierzchnia dróg i parkingów na terenie opracowania 2 776 m2
C) Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur.
Dopuszcza się korekty powierzchni oraz kubatur projektowanych pomieszczeń.
Program funkcjonalno–użytkowy rozbudowy szpitala przewiduje usunięcie drzew
i krzewów rosnących bezpośrednio w miejscu projektowanego budynku oraz nawierzchni utwardzonych. Drzewa kolidujące z inwestycją, przewidziane do usunięcia, które są objęte ochroną prawną, wymagają uzyskana zezwolenia na wycinkę. Projekt gospodarki szatą roślinną przewiduje usunięcie 45 szt. drzew oraz 13 metrów kwadratowych krzewów objętych ochroną prawną. Przewiduje się przesadzenia drzew w miejsca nie kolidujące z rozbudową szpitala, a także usunięcie części drzew połączone z nasadzeniami zastępczymi.
W związku z posadowieniem nowoprojektowanego obiektu na terenie uzbrojonym należy opracować projekty przebudowy instalacji.
Wszystkie roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym. Proponowana rozbudowa na etapie realizacji nie może powodować przerw w funkcjonowaniu szpitala.
Zamawiający zaleca Wykonawcom sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, przeprowadzenie wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.


IV. Prawa autorskie

1.Wykonawca oświadczy, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów i wyników prac będących przedmiotem zamówienia, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz, że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie
z dzieł stanowiących przedmiot zamówienia.
2.Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu zamówienia, w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów w ramach wynagrodzenia wskazanego w złożonej ofercie w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w szczególności na następujących polach:
1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w zakresie niezbędnym dla realizacji funkcji, jakie przedmiot zamówienia ma spełniać,
2) tworzenie nowych wersji i adaptacji ( zmiana układu lub inne zmiany),
3) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki,
4) rozpowszechnianie przedmiotu zamówienia w jakiejkolwiek formie i postaci,
5) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych i multimedialnych, publiczne odtwarzanie,
6) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy.
3. W ramach wynagrodzenia wskazanego w złożonej ofercie, z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu zamówienia na wszystkich w/w polach eksploatacji.
4. Wykonawca wyrazi niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie zamówienia i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu zamówienia.
5. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność nośnika egzemplarza przedmiotu zamówienia.

V. Termin wykonania:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2 pkt. 1 – 2 projektu umowy w terminie do dnia 10.01.2017 r.
O planowanym terminie wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 2 pkt. 3 projektu umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie minimum 7 dni przed dniem publikacji ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
Rozpoczęcie czynności nadzoru autorskiego nastąpi od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i zostanie zakończone w dniu dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia uwzględniające doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy.
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia w tym: koszty dojazdów, opłat związanych z uzyskaniem wymaganych warunków technicznych, decyzji administracyjnych, opracowań, podkładów geodezyjnych, przeniesienia praw autorskich.
W związku z powyższym Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej
w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego.
Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN, do dwóch miejsc po przecinku
i powinna zawierać podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów
na dzień złożenia oferty.

VII. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
1. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej wykonanie (zakończenie) jednej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy szpitala o powierzchni użytkowej minimum 1 500,00 m2 wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączenie dowodów, czy została ona wykonana należycie.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Osoby powinny posiadać minimum 5 letnie doświadczenie
w projektowaniu oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
w budownictwie bez ograniczeń w specjalnościach:
1) architektonicznej,
2) konstrukcyjno-budowlanej,
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
5) drogowej.
Osoby te powinny posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000 zł.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


VIII. Ogólne warunki umowy albo wzór umowy
1. Załącznikiem do zaproszenia jest sporządzony przez Zamawiającego projekt umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy.


IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie najniższą ceną.


X. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
3. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane w zaproszeniu
w formie oryginału lub kopii. Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką
i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.
4. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i adresem Zamawiającego oraz napisem: „Oferta
na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej
i kosztorysowej na rozbudowę Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy
ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno z uwzględnieniem rozwiązań ekologicznych i rozwiązań technologicznie energooszczędnych”.
„Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.” Kopertę wewnętrzną należy oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniami jak na kopercie zewnętrznej.
5. Wykonawcy, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielnie przedmiotowego zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniach i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma (przed upływem terminu składania ofert) ofertę zamienną (zamkniętą koperta – opakowanie oznaczone napisem „Zmiana oferty”) lub pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.


XI. Termin złożenia oferty
Ofertę na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu oferty należy złożyć
w terminie do dnia 14.07.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, wejście główne, pokój nr 214, II piętro, Biuro Podawcze.


XII. Informacja o wyborze oferty
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców na piśmie.


XIII. Osoby upoważnione do kontaktu
Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pani Joanna Agata Popielarz-Dzielińska Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji tel. 89 624 70 37 lub Anna Frydrych Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji tel. 89 624 70 33.
Ewentualne pytania należy kierować na piśmie i przesłać pocztą, na numer
fax: 89 624 70 31 lub drogą elektroniczną: zampubl@powiat.szczytno.pl

Załączniki:
1. Wzór formularza oferty.
2. Wzór oświadczenia o posiadanych uprawnieniach – Załącznik nr 1 do oferty.
3. Wzór wykazu osób – Załącznik nr 2 do oferty.
4. Wzór wykazu wykonanych usług – Załącznik nr 3 do oferty.
5. Projekt umowy – Załącznik nr 4 do oferty.
6. Program funkcjonalno–użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno.
7. Koncepcja programowo-przestrzenna do programu funkcjonalno – użytkowego (wariant I) rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno.

Treść załączników 1-7 do pobrania: http://bip.powiatszczycienski.pl/zamowienia_publiczne/10010/status/rodzaj/wzp/zwr/1/