menu

Obwieszczenie o przystąpieniu Gminy Miejskiej Szczytno do aktualizacji Strategii Ziemi Szczycieńskiej do roku 2020.


Szczytno, 02.03.2016r.
Nr PI.041.1.2016
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 z póź. Zm.)

Burmistrz Miasta Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 marca 2016 r. Gmina Miejska Szczytno przystąpiła do aktualizacji Strategii Ziemi Szczycieńskiej do roku 2020. Prace potrwają do 21 marca 2016 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczytnie (ul. Sienkiewicz 1, 12-100 Szczytno, pok. nr 6, tel. 89-624-72-43, w godz. 7.30-15.30).
W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego opracowania.
Uwagi i wnioski powinny być wnoszone w formie pisemnej na adres Gmina Miejska Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno w terminie nieprzekraczalnym do 21 marca 2016 roku.
Sprawę prowadzi Justyna Mahler-Piątkowska.