Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP
Dofinansowano przez UE
Nieodpłatna pomoc prawna.

Nieodpłatna pomoc prawna.

Nieodpłatna Pomoc Prawna.

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Szczycieńskim.
Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) w Powiecie Szczycieńskim funkcjonują Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Punkty są zlokalizowane:
- w Starostwie Powiatowym w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, parter, wejście A, pokój 3 A.
Godziny przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku: 7:30 -12:30 oraz 12:30 -15:30.

Porad udzielają adwokaci/radcy prawni.
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, ul. Konopnickiej 70, 12-100 Szczytno,
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek: 11.00 -15.00, wtorek: 9.00 -13.00, środa: 11.00 -15.00, czwartek: 9.00 -13.00, piątek: 11.00 -15.00 Punkt prowadzi Fundacja Pomocy Prawnej ANTERIS, ul. Wolności 61/2, 81-327 Gdynia, NIP 958-166-38-00.

Porad udzielają osoby, o których mowa w art. 11 ust 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255)
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1. Podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2. Z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Pomoc prawna nie jest udzielana telefonicznie!
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej
"Osobą uprawnioną":

1. Której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
2. Która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3. Która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4. Która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5. Która nie ukończyła 26 lat, lub
6. Która ukończyła 65 lat, lub
7. Która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej Osoba uprawniona, o której mowa w:
1. pkt 1 -wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2. pkt 2 -wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3. pkt 3 -wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4. pkt 4 -wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5. pkt 5 i 6 -wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6. pkt 7 -wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

Załącznik: Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zobacz także

więcej »