menu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

Zarząd Powiatu w Szczytnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
• Turystyka i krajoznawstwo,
• Nauka i edukacja,
• Ochrona i promocja zdrowia,
• Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
• Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
• Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży.
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ……” w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1, pok. nr 214 lub za pośrednictwem poczty/kuriera, do dnia 21.01.2019 r. Organizacje mają obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania, wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

Załączniki:
1. uchwala-nr-12iv2018-zarzadu-powiatu-w-szczytnie-z-dnia-18-grudnia-2018-roku-20937
2. zal-1-oferta-20938
3. oferta-19a-maly-grant-20935
4. zal-3-umowa-20939
5. zal-5-sprawozdanie-20940
6. sprawozdanie-19a-maly-grant-20936