menu

VII Sesja Rady Powiatu w Szczytnie.

Dnia 19 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatu w Szczytnie. Radni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego śp. Pana Kacpra Zimnego pierwszego po roku 1998 Starosty Szczycieńskiego. W porządku obrad było m.in. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014.
Starosta Szczycieński Jarosław Matłach przedstawił sprawozdanie Zarządu Powiatu w Szczytnie z wykonania budżetu za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia powiatu.
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014, opinią Komisji Rewizyjnej. Rada Powiatu w Szczytnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Szczytnie za rok 2014. Starosta Szczycieński serdecznie podziękował Radnym za udzielenie absolutorium i zadeklarował dalszą pracę na rzecz społeczności Powiatu.
Radni przyjęli sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie za rok 2014 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Szczycieńskim na lata 2012 -2014 oraz przyjęli informację dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Szczycieńskiego za rok 2014. Ponadto, m.in. przyjęto uchwałę w sprawie Powiatowego Programu Profilaktyczno -Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Powiecie Szczycieńskim na lata 2015 -2020 oraz w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Szczycieńskim w roku 2015.