menu

Zaproszenie do złożenia oferty.

Nasz znak: Rg 272.8.2015 Szczytno, dnia 07.12.2015 r.

Dotyczy: opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego budowy ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec.

I. Zamawiający:
Powiat Szczycieński
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno
Województwo: Warmińsko-Mazurskie
Tel. 089 624 70 54, fax. 089 624 70 31,
internet: bip.powiatszczycienski.pl
NIP: 745-18-11-678
REGON: 510742534

II. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm), bez stosowania ustawy do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 12 Starosty Szczycieńskiego z dnia 05.05.2014r.

III. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego budowy ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec o długości 41.046,00 mb wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla rowerzystów w celu wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczno – rekreacyjne. Przedsięwzięcie ukierunkowane będzie na umiejętnym wykorzystaniu istniejącego potencjału środowiskowego Warmii i Mazur w celu osiągnięcia rozwoju gospodarczego regionu.

Ścieżka przebiegać będzie przez tereny: Gminy Miejskiej Szczytno o długości 969,00 mb, Gminy Szczytno (wiejska) o długości 7.156,0 mb, Gminy Dźwierzuty o długości 22.721,0 mb, Gminy Biskupiec o długości 10.200,00 mb.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na pytania, które wpłyną po ogłoszeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, udzielania wyjaśnień i porad Zamawiającemu, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zaleca Wykonawcom sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, przeprowadzenie wizji lokalnej. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

IV. Przedmiot zamówienia obejmować będzie:

1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego zgodnie z wytycznymi rozdziału 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2013r. poz. 1129).

1) Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

2) Program funkcjonalno-użytkowy winien uwzględniać wymagania Zamawiającego w zakresie:
a) przygotowania terenu,
b) architektury i konstrukcji,
c) instalacji,
d) wykończenia,
e) zagospodarowania terenu.

3) Program funkcjonalno-użytkowy powinien zawierać niezbędne dokumenty do opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, w szczególności wymienione w § 19 rozdziału 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2013r. poz. 1129) oraz decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4) Program funkcjonalno-użytkowy powinien być uzgodniony z instytucjami państwowymi oraz innymi instytucjami, których akceptacja jest wymagana dla wykonania dalszych prac projektowych i robót budowlanych uwzględnionych w Programie funkcjonalno-użytkowym.

2. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na podstawie której zostanie opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

Koncepcja powinna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa drogowego, ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisami w zakresie ochrony przyrody i środowiska, ustawą Prawo budowlane.

Koncepcja programowo-przestrzenna winna zawierać w szczególności:
1) inwentaryzację istniejącego terenu i zieleni, obiektów w zakresie niezbędnym dla sporządzenia koncepcji,
2) część graficzną wykonaną na mapie topograficznej,
3) dokumentację fotograficzną,
4) opis przebiegu ścieżek oraz infrastruktury towarzyszącej ścieżce rowerowej ( oznakowanie głównej sieci drogowej, oświetlenie terenu, stojaki dla rowerów, wiaty postojowej, toalety, ławki z koszami na śmieci),
5) analizy środowiskowe i raport oddziaływania na środowisko,
6) analizę ekonomiczną na podstawie której Zamawiający będzie mógł podjąć decyzję o wyborze do realizacji konkretnego wariantu konstrukcyjnego,
7) schemat organizacji ruchu,
8) wyznaczenie i przedstawienie Koncepcji miejsc obsługi rowerzystów oraz punktów widokowych na szlaku głównym,
9) uzgodnienie przebiegu trasy oraz pozyskanie pozytywnej opinii dla koncepcji w wyniku konsultacji jej zapisów, w szczególności z jednostkami samorządy terytorialnego, na terenie których planowana jest trasa, zarządców dróg, instytucji odpowiadających za gospodarkę leśną, zrzeszeń i organizacji działających w turystyce,
10) zaproponowany przebieg i warunki budowy ścieżki rowerowej powinny być zgodne z istniejącymi i obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych gminach,
11) sporządzenie szacunkowego kosztu wdrożenia koncepcji, z podziałem na poszczególne odcinki tras w gminach,
12) wyliczenie planowanych kosztów prac projektowych i wykonania robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Wyliczenie winno również zawierać koszty nadzoru autorskiego, nadzoru Inwestorskiego i rezerwy na wydatki nieprzewidziane,
13) wytyczenie szlaku z maksymalnym wykorzystaniem istniejących nasypów, które zostałyby przystosowane do turystyki rowerowej,
14) jednolite oznakowanie szlaku poprzez tablice informacyjne, oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo,
15) wyznaczenie i przedstawienie wizualizacji miejsc obsługi rowerzystów oraz punktów widokowych na szlaku głównym,
16) sporządzenie prezentacji.

Program funkcjonalno-użytkowy i koncepcja programowo-przestrzenna powinny być opracowane i dostarczone do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej w 6 egzemplarzach oraz na nośniku CD w 2 egzemplarzach.

Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji.

Wykonawca ma obowiązek na bieżąco konsultowania z Zamawiającym treści przygotowywanych dokumentów do czasu ich dostatecznego przyjęcia przez Zamawiającego.

Zamawiający na prawo wglądu w materiały oraz wnoszenia uwag na każdym etapie realizacji umowy.

V. Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z n/w ustawami i rozporządzeniami:

- ustawą z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2013r. poz. 1129),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 ),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729),
- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późń. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 .02. 2015r. ( Dz. U. z 2015r. poz. 329),
- Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2014r. poz. 1446),
- ustawą z dnia16.04.2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 880 ),
- ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm.).

VI. Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadczy, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów i wyników prac będących przedmiotem zamówienia, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz, że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z dzieł stanowiących przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu zamówienia, w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów w ramach wynagrodzenia wskazanego w złożonej ofercie w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach:
1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w zakresie niezbędnym dla realizacji funkcji, jakie przedmiot zamówienia ma spełniać,
2) tworzenie nowych wersji i adaptacji ( zmiana układu lub inne zmiany),
3) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki,
4) rozpowszechnianie przedmiotu zamówienia w jakiejkolwiek formie i postaci,
5) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych i multimedialnych, publiczne odtwarzanie,
6) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy,
7) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczególności w celu złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej.
3. W ramach wynagrodzenia wskazanego w złożonej ofercie, z chwilą podpisania protokołu odbioru, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu zamówienia na wszystkich w/w polach eksploatacji.
4. Wykonawca wyrazi niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie zamówienia i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu zamówienia.
5. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność nośnika egzemplarza przedmiotu zamówienia.

VII. Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2015 r.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia uwzględniające doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy.
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia w tym: koszty dojazdów, opłat związanych z uzyskaniem wymaganych warunków technicznych, decyzji administracyjnych, opracowań, podkładów geodezyjnych, przeniesienia praw autorskich.
W związku z powyższym Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego.
Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN, do dwóch miejsc po przecinku i powinna zawierać podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów na dzień złożenia oferty.

IX. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

1. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej usługi wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonana należycie. Wykonawca winien wskazać w wykazie wykonanie ( zakończenie): co najmniej jednego opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla trasy/ścieżki rowerowej o długości min. 30 km lub co najmniej jednego opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla trasy/ścieżki rowerowej o długości min. 30 km
2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

X. Ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

1. Załącznikiem do zaproszenia jest sporządzony przez Zamawiającego projekt umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie najniższą ceną.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert:

- Oferta powinna być czytelna, podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
- Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.
- Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i adresem Zamawiającego oraz napisem: „Oferta na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego budowy ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.” Kopertę wewnętrzną należy oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniami jak na kopercie zewnętrznej.

XIII. Termin złożenia oferty:
Ofertę na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.12.2015 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, wejście główne, pokój nr 214, II piętro, Biuro Podawcze.

XIV. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców na piśmie.

XV. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pani Joanna Agata Popielarz-Dzielińska Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji tel. 089 624 70 37.
Ewentualne pytania należy kierować na piśmie i przesłać pocztą, na numer fax: 089 624 70 31 lub drogą elektroniczną: inwestycje@powiat.szczytno.pl


Załączniki:
1. zaproszenie do złoż. ofert internet
2. Pobierz: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. Pobierz: Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług
4. Pobierz: Załącznik nr 3 - Projekt umowy dokum