menu

Otwarty konkurs ofert na 2016 r. na realizację zadań publicznych.

Zarząd Powiatu w Szczytnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
1) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
3) Turystyka i krajoznawstwo;
4) Nauka i edukacja;
5) Ochrona i promocja zdrowia;
6) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ……” w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1, pok. nr 214 lub za pośrednictwem poczty/kuriera, do dnia 07.12.2015 r.


Pełna treść ogłoszenia o konkursie wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Szczytnie pod adresem:

http://bip.powiatszczycienski.pl/205/Otwarte_konkursy_ofert/

Załączniki:
1. Uchwała w spr. konkursu ofert.
2. Pobierz: Załącznik nr 1 Ogłoszenie konkursu - Uchwała na 2016.
3. Pobierz: Załącznik nr 2 Regulamin Prac Komisji Konkursowej pod pozostałe.
4. Pobierz: Załącznik nr 3 Karta Oceny Formalnej Oferty pod pozostałe
5. Pobierz: Załącznik nr 4 Karta Oceny Merytorycznej Oferty pod pozostałe.