menu

Informacja dotycząca oferty Stowarzyszenia Twórców i Orędowników Kultury ANIMA na zadanie publiczne pn. „Teatr pod jabłonią – Mazurskie wędrówki artystyczne”.

Zarząd Powiatu w Szczytnie informuje, że dnia 16 września 2015 r. do Starostwa Powiatowego w Szczytnie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Twórców i Orędowników Kultury ANIMA na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Teatr pod jabłonią – Mazurskie wędrówki artystyczne”.

Zadanie może być zrealizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn., zm.).
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułem każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj, do dnia 24 września 2015 br., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można zgłaszać:
- pisemnie do Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji na adres: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno z dopiskiem:
Wydział Rg.,
- lub elektronicznie na adres: promocja@powiat.szczytno.pl


Załączniki:
1. Uchwała Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 81.XV2015 z dn. 16.09.2015r.
2. oferta ANIMA