Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP
Dofinansowano przez UE

Wyniki wyszukiwania słowa 'page'

Znalezionych wyników: 3 (0.289s).

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Wynik: 4 2023-10-25 08:33:55

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm. ) w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/201/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Szczycieńskiego oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 66/XXI/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia "Sportowe Mazury": Zarząd Powiatu w Szczytnie informuje zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Powiatu Szczycieńskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przez Stowarzyszenie "Sportowe Mazury". Konsultacje społeczne odbędą się w terminie: 25 października – 2 listopada 2023 roku Dokument dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – Organizacje pozarządowe, na stronie internetowej powiatu: www.powiatszczycienski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczytnie. Uwagi i opinie można będzie zgłaszać w terminie do dnia 2 listopada 2023 r. na formularzu przesyłanym na adres: promocja@powiat.szczytno.pl. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag będzie Wydział Promocji i Współpracy a osobą odpowiedzialną Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Sekretarz Stefan Januszczyk, e-mail: sekretarz@powiat.szczytno.pl Załączniki: 1. Formularz zgłaszania uwag 2. Uchwała zarządu powiatu

https://powiatszczycienski.pl/25336,Ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych.html

Konkursy dla NGO

Wynik: 4 2022-01-24 11:35:37

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

https://powiatszczycienski.pl/19508,Konkursy-dla-NGO.html

Powiatowe Obchody Święta Niepodległości

Wynik: 4 2016-11-07 11:31:34

https://m.powiatszczycienski.pl/2016/11/orig/powiat-11-listopada-plakat-page-001-8018-8124.jpg

http://lot.powiatszczycienski.pl/4664,Powiatowe-Obchody-Swieta-Niepodleglosci.html

Kolejność wyświetlania wyników

Wyszukaj tylko