Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Adres: ul. Kościuszki 14, 12-100 SZCZYTNO

Ogólny telefon do Wydziału: (89) 624 70 60

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW WYDZIAŁU

1. Gromadzenie, prowadzenie i przechowywanie państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w tym części mapowej wraz z danymi pomiarowymi oraz części ewidencyjno – kartograficznej.
2. Administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.
3. Administrowanie majątkiem Powiatu.
4. Prowadzenie Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
5. Prowadzenie powiatowej bazy danych cen transakcji zbywanych nieruchomości.
6. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem ekwiwalentu dla osób, które pozostawiły mienie na terenach wschodnich przed 1939 r.
7. Prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem prawa własności działek gruntu Skarbu Państwa na rzecz dożywotnich użytkowników i właścicieli budynków.
8. Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości na cele inwestycyjne, zwrotem nieruchomości wywłaszczonych oraz ustaleniem czasowego ograniczenia prawa własności na czas prowadzenia inwestycji.
9. Prowadzenie spraw związanych z regulowaniem spraw własnościowych dotyczących osadnictwa rolnego.
10. Prowadzenie spraw związanych z ochroną i rekultywacją gruntów rolnych.
11. Prowadzenie i utrzymywanie w aktualności rejestru granic jednostek podziału administracyjnego kraju (granic gmin i obrębów ewidencyjnych) oraz ochronę znaków geodezyjnych.
12. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem i aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów z urzędu.