menu

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450
ze zm.) w związku z § 7 ust 4 Uchwały Nr XXXIV/208/2010 Rady Powiatu
w Szczytnie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Szczycieńskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 74/XVIII/2018 z dnia 3 października 2018 r. sprawie rozpatrzenia oferty Powiatowego Uczniowskiego Klubu Sportowego WIKTORIA w Szczytnie na zadanie publiczne pn. „Cykliczne Rozgrywki Piłki Siatkowej”.

Zarząd Powiatu w Szczytnie zaprasza do konsultacji oferty Powiatowego Uczniowskiego Klubu Sportowego WIKTORIA w Szczytnie na zadanie publiczne pn. „Cykliczne Rozgrywki Piłki Siatkowej”. ".

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z ofertą (patrz: dokumenty do pobrania) i zgłaszania ewentualnych uwag.

Oferta dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne, na stronie internetowej powiatu: www.powiatszczycienski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Szczytnie.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 11 października – 25 października 2018 r.
na formularzu znajdującym się w dokumentach do pobrania. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: promocja@powiat.szczytno.pl.

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Wydział Promocji i Współpracy a osobą odpowiedzialną Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Sekretarz Stefan Januszczyk, e-mail: sekretarz@powiat.szczytno.pl


Dokumenty do pobrania:
1. skan-oferty-wiktoria-19763
2. formularz-do-zglaszania-uwag-19764