menu

Ogłoszenie o rozpoczęci konsultacji społecznych.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 239
ze zm.) w związku z § 7 ust 4 Uchwały Nr XXXIV/208/2010 Rady Powiatu
w Szczytnie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Szczycieńskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 74/XXIII/2014 z dnia 22 września 2014 r. sprawie wyznaczenia terminu oraz wskazania formy przeprowadzenia konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017" z późn. zm.,

Zarząd Powiatu w Szczytnie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Powiatu Szczycieńskiego do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017".

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu (patrz: dokumenty do pobrania) i zgłaszania ewentualnych uwag.

Projekt dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne, na stronie internetowej powiatu: www.powiatszczycienski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Szczytnie.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 02 listopada – 16 listopada 2016 r.
na formularzu znajdującym się w dokumentach do pobrania. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: promocja@powiat.szczytno.pl.

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Wydział Promocji i Współpracy a osobą odpowiedzialną Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Sekretarz Stefan Januszczyk, e-mail: sekretarz@powiat.szczytno.pl
Dokumenty do pobrania:
1. Pobierz: roczny-program-wspolpracy-2017-do-konsultacji-8073.doc
2. Pobierz: 4720-formularz-zglaszania-uwag-8072.doc