Uprawnienia kombatantów i ich rodzin

2015-06-03 11:17:59 (ost. akt: 2015-06-03 11:18:44)

W dniu 29 września 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 166, póz. 1172). Powyższa nowelizacja wprowadziła zmiany zapisu art. 46 ust. 1, art.47c oraz art.57 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, póz. 2135 z późn. zm.).

Wobec powyższego rozszerzeniu uległy uprawnienia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki oznaczone symbolami „Rp" lub „Rpz", dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o małżonki pozostające na wyłącznym utrzymaniu męża-osoby represjonowanej oraz wdowy i wdowców pozostałych po osobach represjonowanych uprawnionych do renty rodzinnej; przez osobę represjonowaną rozumie się osobę, która została zaliczona do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy o kombatantach..., tj. np. w niewoli lub obozach internowanych oraz obozach podległych Głównemu Zarządowi do Spraw Jeńców Wojennych i Internowanych NKWD, w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady, a także w więzieniach i poprawczych obozach pracy oraz poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD, a także w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski, w gettach, na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR, w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania w latach 1944-1956.

Przyznano również kombatantom (obok inwalidom wojennym i wojskowym oraz osób represjonowanych) uprawnienia do korzystania bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto kombatantom obok inwalidom wojennym i wojskowym przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.