Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 – zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2024-01-31 08:52:08 (ost. akt: 2024-01-31 13:49:48)

Zarząd Powiatu w Szczytnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
• Turystyka i krajoznawstwo,
• Nauka i edukacja,
• Ochrona i promocja zdrowia,
• Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
• Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
• Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ……” w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1, pok. nr 214 lub za pośrednictwem poczty/kuriera, do dnia 22.02.2024 r.


Obowiązujące wzory ofert zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Przewodniczącego komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. poz. 2057 dostępne są do pobrania pod linkiem poniżej:


Pobierz: oferta-realizacji-zadania-publicznego-58479.doc


Oferty złożone na innym formularzu niż wymagany zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 – zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zobacz także

więcej »