Informacja o przystąpieniu do opracowania oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Szczycieńskiego do roku 2030” oraz o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie tego projektu.

2021-12-02 12:18:59 (ost. akt: 2021-12-02 12:26:26)

Zarząd Powiatu w Szczytnie, działając na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) i w związku z art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu
pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Szczycieńskiego do roku 2030” oraz o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie tego projektu. Projekty dokumentów:
1. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Szczycieńskiego do roku 2030” [dokument],
2. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu ww. dokumentu [dokument].
Uwagi i wnioski można składać w terminie: 02 grudnia 2021 r. - 23 grudnia 2021 r. na załączonym formularzu.
Link do formularza zgłaszania uwag i wniosków w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Szczycieńskiego do roku 2030”
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu w Szczytnie.

Formularz zgłaszania uwag
Program Ochrony Środowiska
Prognoza Oddziaływania na Środowisko

Zobacz także

więcej »