Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022"

2021-11-29 07:30:00 (ost. akt: 2021-11-29 09:53:05)

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057
z późn. zm. ) w związku z § 6 ust 1 i § 7 ust 4 Uchwały Nr XXXVIII/201/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Szczycieńskiego oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Szczytnie 106/XXIV/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022":

Zarząd Powiatu w Szczytnie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Powiatu Szczycieńskiego do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022".

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu
i zgłaszania ewentualnych uwag.

Projekt dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne, na stronie internetowej powiatu: www.powiatszczycienski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczytnie.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie:

29 listopada 2021 r. - 6 grudnia 2021 r.


na formularzu uwag. Wypełniony dokument należy przesłać na adres: promocja@powiat.szczytno.pl.

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Wydział Promocji i Współpracy a osobą odpowiedzialną Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Sekretarz Stefan Januszczyk, e-mail: sekretarz@powiat.szczytno.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022" - Projekt.

2. Formularz zgłaszania uwag do projektu.

Zobacz także

więcej »