menu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie powierzenia Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej

2021-11-22 12:00:00 (ost. akt: 2021-11-23 10:13:07)

Zarząd Powiatu w Szczytnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie powierzenia Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w Powiecie Szczycieńskim. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Otwarty konkurs  ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie powierzenia Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w Powiecie Szczycieńskim".

Oferty należy przesyłać bądź składać osobiście do dnia 13 grudnia 2021 r. do godz. 15:30 na adres: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Henryka Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty lub data stempla pocztowego.

Treść uchwały: [ dokument ]