menu

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

2021-11-22 13:25:02 (ost. akt: 2021-11-22 14:47:08)

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm. ) w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/201/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Szczycieńskiego oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 106/XXIV/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022":

Zarząd Powiatu w Szczytnie informuje zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Powiatu Szczycieńskiego o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022".

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie:
26 listopada – 3 grudnia 2021 r.


Dokument dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – Organizacje pozarządowe, na stronie internetowej powiatu: www.powiatszczycienski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczytnie.

Uwagi i opinie można będzie zgłaszać w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. na formularzu przesyłanym na adres: promocja@powiat.szczytno.pl.
Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag będzie Wydział Promocji i Współpracy a osobą odpowiedzialną Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Sekretarz Stefan Januszczyk, e-mail: sekretarz@powiat.szczytno.pl