menu

Test 2

2015-04-30 11:17:32 (ost. akt: 2015-04-30 11:18:13)

test

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 74/XXIIII/2014

Zarządu Powiatu w Szczytnie

z dnia 22 września 2014 r. z późn. zm.

   

           

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015

- PROJEKT -

Szczytno, ………………………… 2014 r.

WSTĘP

Współpraca jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi, stwarza szansę na poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu Szczycieńskiego. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, stanowią znakomite uzupełnienie działań podejmowanych przez lokalne samorządy. Dlatego istotne i ważne jest budowanie i utrwalanie podstaw trwałej i systematycznej współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi.

Przyjmując niniejszy program współpracy, Rada Powiatu Szczycieńskiego deklaruje budowanie dialogu społecznego oraz wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi.

Program współpracy stanowi element lokalnej, szeroko rozumianej polityki społecznej i ma na celu objęcie możliwie jak najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej Powiatu Szczycieńskiego.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Ilekroć w niniejszym „Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015”, zwanym dalej Programem, jest mowa o:

 

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r, poz. 1118 z późn. zm.);
 2. powiecie – należy przez to rozumieć powiat szczycieński;
 3. Radzie Powiatu i Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Szczytnie i Zarząd Powiatu w Szczytnie;
 4. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. koordynatorze - należy przez to rozumieć Koordynatora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi;  
 6. dotacji – należy prze to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127, ust.1 pkt 1 lit. e  oraz art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

 1. CELE PROGRAMU:
 1. Cel główny

Celem głównym programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi.

 1. Cele szczegółowe:

 1. Wspieranie rozwoju aktywności społecznej powiatu i jej zaangażowania w proces definiowania i rozwiązywania problemów lokalnych.
 2. Umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego środowiska.
 3. Integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i Rady Powiatu dążące do realizacji sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy.
 4. Wzmocnienie potencjału organizacji sektora pozarządowego.
 5. Promowanie działalności organizacji pozarządowych.
 6. Pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności poprzez włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji programów służących rozwojowi powiatu.
 7. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokojenie ich potrzeb.

 1. ZASADY WSPÓŁPRACY

Przy podejmowaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiat Szczycieński kieruje się zasadami:

 1. pomocniczości – powiat udziela pomocy organizacjom pozarządowym w zakresie uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej,
 2. partnerstwa – powiat traktuje organizacje jako równoprawnych partnerów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
 3. suwerenności stron – powiat i organizacje pozarządowe szanując swoją autonomię nie narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa,
 4. efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,
 5. uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań i podejmowaniu decyzji dotyczących ich finansowania,
 6. jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.

 1. PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY ZAKRES DZIAŁANIA:

Podmiotami współpracy są:

 1. Rada Powiatu w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej w działalności powiatu.
 2. Zarząd Powiatu w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej powiatu.
 3. Komisja Konkursowa w zakresie oceny formalnej i merytorycznej składanych ofert.
 4. Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania i koordynowania bieżących kontaktów pomiędzy powiatemi organizacjami pozarządowymi.
 5. Naczelnicy wydziałów, samodzielne stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Szczytnie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo, statutowo lub w innych przepisach prawa, w tym konsultowania aktów prawnych oraz sporządzania umów z oferentami, których oferty zostały wybrane w konkursach lub innych trybach dopuszczonych przez ustawę.
 6. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego w zakresie reprezentowania sektora pozarządowego oraz desygnowania członków Komisji Konkursowych.
 7. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego – z chwilą jej powołania - w zakresie opiniowania aktów prawa miejscowego  w zakresie zadań pożytku publicznego.

Przedmiotowy zakres współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi, w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, wynika odpowiednio z terytorialnego zakresu działania organów powiatu oraz w zakresie odpowiadającym zadaniom wynikającym z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.).

Przedmiotem współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi są zadania o zasięgu powiatowym.

 1. FORMY WSPÓŁPRACY

Powiat prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi na terenie powiatu działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

WSPÓLPRACA FINANSOWA

 1. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach:
 1. powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
 2. wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 1. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert.
 2. Konkursy na realizację zadań powiatu będą ogłaszane nie wcześniej niż po przyjęciu przez Zarząd Powiatu w Szczytnie projektu budżetu na rok 2015.
 3. (skreślony)
 4. Przy składaniu ofert na uzupełnienie wkładu własnego organizacji wymaganego przy realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) projekty muszą być zbieżne z zadaniami powiatu a wysokość dotacji nie może być wyższa niż wymagany wkład własny organizacji. Projekt otrzyma dofinansowanie jedynie w przypadku podpisania umowy z grantodawcą zewnętrznym.
 5. Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert a także o ich rozstrzygnięciu publikowane są: w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szczytnie w zakładce – organizacje pozarządowe, Otwarte konkursy ofert; na głównej stronie internetowej Starostwa: www.powiat.szczytno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
 6. Zasady i tryb wyboru ofert są jawne i podawane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
 7. Oferty mogą składać wyłącznie organizacje prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego na terenie powiatu szczycieńskiego (bez względu na siedzibę organizacji).
 8. Organizacja może z własnej inicjatywy złożyć wniosek wykonania zadania publicznego w trybie art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wniosek taki powinien zawierać co najmniej: opis zadania i szacunkowy kosztorys zadania. Samorząd w ciągu jednego miesiąca rozpatruje ofertę i informuje wnioskodawcę o podjętej decyzji. W sytuacji, gdy uzna zasadność realizacji zadania ogłasza otwarty konkurs.
 9. Samorząd może zlecić realizację zadania w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

WSPÓŁPRACA POZAFINSOWA

Współpraca pozafinansowa powiatu z organizacjami pozarządowymi w szczególności może polegać na:

 1. Publikowaniu na stronach internetowych powiatu informacji dotyczących zarówno działań podejmowanych przez powiat, jak i przez organizacje pozarządowe.
 2. Wzajemnej wymianie informacji w zakresie planowanych kierunków działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków.
 3. Tworzeniu w razie potrzeby zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów Powiatu.
 4. Konsultowaniu z organizacjami projektów aktów normatywnych zgodniez Uchwałą Nr XXXIV/208/2010 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 września 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Szczycieńskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm.
 5. Podejmowaniu inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska.
 6. Angażowaniu organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć.
 7. Pomocy w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów międzynarodowych.
 8. Promocji działalności organizacji pozarządowych.
 9. Powierzaniu przez powiat w miarę możliwości i w uzasadnionych przypadkach sprzętu, materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz bezpłatne wynajmowanie sal itp.
 10. Inicjowaniu lub organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych w zakresie zasad sporządzania ofert na realizację zadań publicznych.
 11. Promowaniu przekazywania 1% podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego działające na terenie powiatu.
 12. Organizacje pozarządowe, które otrzymają dotację z powiatu na realizację wspólnego projektu lub zadania zleconego są zobowiązane do informowania o zaangażowaniu powiatu w realizację zadania w wydawanych publikacjach (tj.: plakatach, zaproszeniach, broszurach informacyjnych itp.), wszelkich materiałach prasowych, spotkaniach informacyjnych itp. Organizacjom udostępniany jest herb powiatu do wykorzystania w materiałach publikowanych w związku ze zleconym zadaniem.

 1. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 1. Powiat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4.
 2. Na rok 2015 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów:

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 • podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych;
 • promowanie dzieł lokalnych twórców kultury;
 • wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego;
 • wpieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości;
 • wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinasowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);

           

Planowana wysokość środków finansowych – ………………

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 • popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowychi sportowo-rekreacyjnych;
 • organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym;
 • wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinasowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);

Planowana wysokość środków finansowych  – ……………….  zł

 1. Turystyka i krajoznawstwo:

 • wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze;
 • standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych;
 • organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną;
 • wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki;
 • wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinasowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);

Planowana wysokość środków finansowych – ………………. zł

 1. Nauka i edukacja:

 • współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży;
 • wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży;

 1. Ochrona i promocja zdrowia:

 

 • wspieranie działań promujących zdrowy styl życia;
 • profilaktyka zdrowotna;
 • wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinasowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);

Planowana wysokość środków finansowych – ……………  zł

 

 1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową,
 • promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.;
 • wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinasowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);

Planowana wysokość środków finansowych – …………..  zł

 1. Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia dziennego - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi;

Planowana wysokość środków finansowych – …………..  zł

 1. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok obowiązuje od chwili uchwalenia przez Radę Powiatu do 31.12.2015 r.

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 1. Na realizację zadań planuje się przeznaczyć w 2015 r. środki finansowe w wysokości ……………. zł. Ostateczną wysokość środków na realizację zadań zleconych określi Rada Powiatu w uchwale budżetowej na rok 2015.
 2. Zarząd Powiatu określi, w ramach zadań priorytetowych wymienionych w programie, szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość środków na poszczególne zadania.
 3. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest konkurs. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.
 4. Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłaszane nie wcześniej niż po przyjęciu przez Zarząd Powiatu w Szczytnie projektu budżetu na 2015 r.  

 1. SPOSÓB I OCENA REALIZACJI PROGRAMU

 1. Wydziały Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi, która w szczególności polega na:
 1. przygotowaniu i prowadzeniu konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych,
 2. sporządzaniu sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 3. podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 1. Koordynatorem powiatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi jest Sekretarz Powiatu który odpowiada za: koordynację spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 1. koordynację pracy wydziałów Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu związanej z przygotowaniem zasad współpracy oraz projektu programu,
 2. konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w sferach dotyczących zadań statutowych organizacji pozarządowych,
 3. przygotowanie sprawozdania z realizacji programu,
 4. koordynacja spraw związanych z przygotowaniem konkursów.
 1. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji programu zajmują się poszczególne wydziały Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu, natomiast Zarząd Powiatu dokona oceny realizacji programu w sprawozdaniu przedkładanym Radzie Powiatu do dnia 30 kwietnia 2016 r.
 2. Miernikami efektywności realizacji programu są w szczególności informacje dotyczące:
 1. liczby organizacji pozarządowych, które złożyły oferty o dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
 2. liczby organizacji pozarządowych, które złożyły wnioski o dofinansowanie na podstawie przepisów ustawy, o których mowa w art. 12 i art. 19,
 3. liczby organizacji pozarządowych, które podjęły się współpracy z powiatem realizacji zadania publicznego na rzecz lokalnej społeczności,
 4. wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu powiatu oraz jednostek organizacyjnych powiatu na realizację tych zadań,
 5. wysokości środków finansowych wydatkowanych z budżetu powiatu oraz jednostek organizacyjnych powiatu na realizację tych zadań.
 1. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski oraz propozycje dotyczące realizacji programu podczas spotkań organizowanychz przedstawicielami powiatu oraz bezpośrednio do koordynatora współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. Uzyskane w ten sposób informacje będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej i przyszłej współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

 1. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

 1. Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, przygotowuje projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013, który przedstawia do konsultacji Zarządu Powiatu.
 2. Zarząd Powiatu po konsultacjach przeprowadzanych zgodnie z zasadami określonymi  w Uchwale Nr XXXIV/208/2010 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 września 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Szczycieńskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm. przekazuje „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015” do akceptacji Radzie Powiatu.

Sposób konsultacji projektu został określony przez Zarząd Powiatu w formie pisemnej, przy użyciu formularza umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce – organizacje pozarządowe oraz na stronie  internetowej powiatu www.powiat.szczytno.pl i trwał od dnia ….  2014 r. do dnia …. października 2014 r.[1]

 1. Po uchwaleniu przez Radę Powiatu program zostanie zamieszczony: w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – organizacje pozarządowe, na stronie internetowej powiatu www.powiat.szczytno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

 1. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 1. Na potrzeby rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla każdego wyodrębnionego w ogłoszeniu konkursu obszaru zadań Zarząd Powiatu w Szczytnie powołuje uchwałą komisję. Komisja opiniuje złożone oferty i przedkłada Zarządowi propozycję wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji. Wyboru ofert dokonuje Zarząd Powiatu.
 1. W skład komisji konkursowej wchodzą:
 1. przedstawiciel desygnowany przez Zarząd Powiatu,
 2. Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 3. przedstawiciel danego wydziału Starostwa w ramach merytorycznych priorytetów,
 4. trzech przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

W ocenie oferty złożonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania zasady bezstronności.

 1. Na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej wszyscy członkowie podpisują zobowiązanie, że w przypadku zaistnienia powiązań, o których mowa w ust. 3 członek komisji konkursowej zgłasza ten fakt i zostaje wówczas wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym występuje powiązanie.
 2. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący.
 3. Posiedzenia komisji obsługuje komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Szczytnie odpowiadająca za realizację zadań będących przedmiotem konkursu ofert. Wydział sprawdza oferty pod względem formalnym, zgodnie z kartą oceny formalnej stanowiącej załącznik do ogłoszenia konkursu. Oferty po pozytywnej ocenie formalnej przekazywane są członkom komisji do oceny merytorycznej.
 4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa przewodniczący.
 5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu osobowego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 6. Uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatne.
 7. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:
 1. merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne,
 2. propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
 1. Komisja konkursowa dokonuje oceny merytorycznej na formularzu „Karta oceny merytorycznej oferty”.
 2. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.
 3. Komisja konkursowa przedstawia Zarządowi Powiatu propozycje podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych.
 4. Organizacja pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych w trybie przewidzianym przez ustawę.
 5. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd Powiatu.

 1. KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE:

Zarząd Powiatu sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez:

 1. Egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowach oraz niniejszym programie,
 2. Analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje rozliczeń i sprawozdań,
 3. Ocenę efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
 4. Ocenę dotyczącą właściwego ujmowania w działaniach informacyjno-promocyjnych informacji o dofinansowaniu lub sfinansowaniu realizacji zadania publicznego przez powiat,
 5. Egzekwowanie od organizacji wyjaśnień, zwrotu niewykorzystanych środków lub wykorzystanych niezgodnie z umową.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi stosuje się przepisy ustawy.
 2. W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnięcia dokonuje Zarząd Powiatu.

[1] Uzupełnić po konsultacjach społecznych.