menu

Rozpoczęcie Konsultacji Społecznych.

2020-09-28 09:02:07 (ost. akt: 2020-09-28 09:39:46)

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 22 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2 i art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XIII/97/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
pożytku publicznymi o wolontariacie na rok 2020” z późn. zm. oraz Uchwałą Nr 70/XXIV/2020 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Twórców i Orędowników Kultury ANIMA na zadanie publiczne pn. "Teatr Stodoła Chochół" - wirtualna kultura i edukacja"

Zarząd Powiatu w Szczytnie zaprasza do konsultacji oferty Stowarzyszenia Twórców i Orędowników Kultury ANIMA na zadanie publiczne pn. "Teatr Stodoła Chochół" - wirtualna kultura i edukacja". W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z ofertą (patrz: dokumenty do pobrania). Oferta dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne, na stronie internetowej powiatu: www.powiatszczycienski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczytnie. Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 28 września – 5 października 2020 roku na adres e-mail: promocja@powiat.szczytno.pl

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Wydział Promocji i Współpracy a osobą odpowiedzialną Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Sekretarz Stefan Januszczyk, e-mail: sekretarz@powiat.szczytno.pl

oferta-34700