menu

Rozpoczęcie Konsultacji Społecznych.

2019-11-28 12:27:34 (ost. akt: 2019-11-28 12:33:54)

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 688) w związku z § 6 ust 1 i § 7 ust 4 Uchwały Nr XXXIV/208/2010 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Szczycieńskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 91/XXIX/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminu oraz wskazania formy przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020":
:

Zarząd Powiatu w Szczytnie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Powiatu Szczycieńskiego do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020".

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania ewentualnych uwag.

Projekt dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne, na stronie internetowej powiatu: lub www.powiatszczycienski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczytnie.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 28 listopada 2019 r. - 12 grudnia 2019 r.

na formularzu uwag. Wypełniony dokument należy przesłać na adres: promocja@powiat.szczytno.pl .

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Wydział Promocji i Współpracy a osobą odpowiedzialną Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Sekretarz Stefan Januszczyk, e-mail: sekretarz@powiat.szczytno.pl

uchwala-nr-91-xxix-2019-zarzadu-powiatu-w-szczytnie-z-dnia-21-listopada-2019-roku-26298
zalacznik-nr-2-formularz-do-skladania-uwag-26299