menu

Ogłoszenie o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych.

2019-11-21 12:14:03 (ost. akt: 2019-11-21 12:31:24)

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ROZPOCZĘCIU
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 668
z późn. zm. ) w związku z § 6 ust 1 i § 7 ust 4 Uchwały Nr XXXIV/208/2010 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Szczycieńskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 91/XXIX/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminu oraz wskazania formy przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2020":

Zarząd Powiatu w Szczytnie informuje zainteresowane organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Powiatu Szczycieńskiego o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2020".

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie:
28 listopada – 12 grudnia 2019 r.

Dokument dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – Organizacje pozarządowe, na stronie internetowej powiatu: www.powiat.szczytno.pl lub www.powiatszczycienski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Szczytnie.

Uwagi i opinie można będzie zgłaszać w terminie do dnia 12 grudnia 2019 r.
na formularzu przesyłanym na adres: promocja@powiat.szczytno.pl.
Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag będzie Wydział Promocji i Współpracy a osobą odpowiedzialną Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Sekretarz Stefan Januszczyk, e-mail: sekretarz@powiat.szczytno.pl


uchwala-nr-91-xxix-2019-zarzadu-powiatu-w-szczytnie-z-dnia-21-listopada-2019-roku-26097

zalacznik-nr-2-formularz-do-skladania-uwag-26096