menu

Zaproszenie do złożenia oferty dot.: wykonania dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej i kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Nasz znak: Rz.272.1.3.2016
Szczytno, dnia 15.09.2016 r.

Dotyczy: wykonania dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej
i kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec”.

I. Zamawiający
Powiat Szczycieński
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno
województwo: warmińsko - mazurskie
tel. 89 624 70 37 lub 89 624 70 33, fax. 89 624 70 31
internet: bip.powiatszczycienski.pl
NIP: 745-18-11-678
REGON: 510742534

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), bez stosowania ustawy
do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia nr 12 Starosty Szczycieńskiego z dnia 05.05.2014 r.

III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie kompleksowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno - Biskupiec, zwanej dalej „Dokumentacją projektową” na podstawie „Programu funkcjonalno–użytkowego budowy ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec;
2) wystąpienie w imieniu Zamawiającego i uzyskanie wszystkich niezbędnych badań, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień, decyzji, w tym wykonalnej decyzji pozwolenia na budowę;
3) Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na pytania, które wpłyną po ogłoszeniu przez Zamawiającego postępowania na roboty budowlane;
4) Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektową w oparciu o przepisy art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., w terminie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania odbioru końcowego. Nadzór autorski obejmować będzie
w szczególności udzielanie wyjaśnień i porad Zamawiającemu, kontrolę zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych.
Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno – Użytkowy budowy ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec opracowany przez Arkas Projekt Sp. z o o. Sp. k., stanowiący załącznik do zaproszenia. Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi zgodne z miejscowymi planami Zagospodarowania przestrzennego.
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej, w celu uwzględnienia wszystkich uwarunkowań mających istotny wpływ na kształtowanie ceny oferty, jak również zaproponowanych rozwiązań projektowych.
2. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowania:
1) kolejowych map analogowych do celów projektowych działek, na których projektowana będzie inwestycja;
2) cyfrowych map zasadniczych działek, na których projektowana będzie inwestycja;
3) pozostałej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę;
4) materiałów do wniosków o wydanie wszelkich warunków, decyzji, opinii, uzgodnień;
5) dokumentacji projektowej i innych wymaganych dokumentów formalno-prawnych
i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, prawomocnych zgód i decyzji właściwych organów na prowadzenie robót budowlanych, w oparciu o obowiązujące przepisy;
6) dokumentacji projektowej, która będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia
do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.). Powinna ona umożliwić realizację robót budowlanych i oddanie inwestycji w użytkowanie, w tym;
a) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót,
b) projekty wykonawcze, które powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych,
c) przedmiary robót,
d) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy potrzeba jej opracowania wynika z art. 21a ustawy Prawo Budowlane,
e) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
f) kosztorysy inwestorskie,
g) zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK);
h) opracowania związane m.in.:
- projekt organizacji ruchu stałej i na czas budowy,
- projekt oznakowania.
3. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymogi zgodne z:
1) Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
2) ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.);
3) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.);
4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);
5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729);
7) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015 r. (Dz. U.
z 2015 r., poz. 329);
8) Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dn. 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 ze zm.);
9) Ustawą z dnia 23.07.20103 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1393 ze zm.);
10) Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 880);
11) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);
12) Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.);
13) Obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany
w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji.
4. Zakres dokumentacji projektowej powinien być dostosowany do specyfiki i charakteru przedmiotu zamówienia oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Dokumentacja projektowa musi w szczególności zawierać wszystkie niezbędne opracowania, takie jak np. inwentaryzacja zieleni, projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i docelowo
(z oznakowaniem) oraz inne opracowania konieczne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień.
5. O ile w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w treści Programu Funkcjonalno - Użytkowego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Materiały pomocnicze do projektowania udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego:
1) Program funkcjonalno–użytkowy budowy ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec (PFU) – Załącznik nr 5 do zaproszenia;
2) Opinia Starostwa Powiatowego w Szczytnie dot. akceptacji trasy rowerowej z dnia 19.05.2016 r. - dokument załączony w PFU;
3) Opinia Burmistrza Miasta Szczytno dot. akceptacji trasy rowerowej z dnia 07.07.2016r.
- dokument załączony w PFU;
4) Opinia Urzędu Gminy w Szczytnie dot. opinii pozytywnej dla trasy rowerowej z dnia 16.06.2016 r. - dokument załączony w PFU;
5) Opinia Urzędu Gminy w Dźwierzutach dot. opinii pozytywnej dla trasy rowerowej
z dnia 23.06.2016 r. - dokument załączony w PFU;
6) Pismo Urzędu Gminy w Biskupcu dot. opinii pozytywnej dla trasy rowerowej z dnia 28.06.2016 r. - dokument załączony w PFU;
7) Pismo Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie dot. braku przeciwskazań dla trasy rowerowej z dnia 31.05.2016 r. - dokument załączony w PFU;
8) Opinia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dot. opinii pozytywnej dla koncepcji trasy rowerowej, z uwagami do uwzględnienia na etapie projektowania z dnia 01.06.2016 r. - dokument załączony w PFU;
9) Opinia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie dot. opinii dla trasy rowerowej, z uwagami do uwzględnienia na etapie projektowania z dnia 15.06.2016 r. - dokument załączony w PFU;
10) Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia trasy rowerowej z dnia 31.05.2016 r. - dokument załączony w PFU;
11) Opinia Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dnia 05.05.2016r. - dokument załączony w PFU;
12) Uzgodnienia Nadleśnictwa Wipsowo w sprawie trasy rowerowej z dnia 25.05.2016 r.
- dokument załączony w PFU;
13) Uzgodnienia Nadleśnictwa Korpele w sprawie trasy rowerowej z dnia 31.05.2016 r.
- dokument załączony w PFU;
14) Zamawiający, jako Lider projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej – wstęga rowerowa Mazury – Warmia”, będzie posiadać prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
Powyższe materiały wyjściowe, pomocnicze i poglądowe nie stanowią ścisłej podstawy do opracowania dokumentacji projektowej. Stanowią jedynie materiały wyjściowe, które Wykonawca winien wykorzystać uzupełniając je (uzyskanymi własnym staraniem i na własny koszt) dodatkowymi materiałami w postaci warunków technicznych, opinii, uzgodnień, ekspertyz itp.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługę nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości.
8. Opis stanu istniejącego i ogólny zarys koncepcji rozbudowy:
Przedmiot zamówienia dotyczy adaptacji byłego nasypu linii kolejowej Szczytno – Biskupiec o długości 40 km i 115 m na turystyczną ścieżkę rowerową o szerokości min. 2,0 m, przy zachowaniu skrajni min. 0,3 m po obu stronach ścieżki. Nawierzchnię głównej trasy zaplanowano wykonać z kruszywa.
Planowana trasa rowerowa przebiega z miasta Szczytno do miasta Biskupiec, przez miasto Szczytno, gminy: Szczytno, Dźwierzuty i Biskupiec. W dominującej części trasa będzie przebiegać po istniejącym nasypie kolejowym, którego stan w zależności od lokalizacji jest zróżnicowany od złego do bardzo dobrego. Konstrukcja nasypu składa się z gruntów
o nośności G1, zatem nie widzi się konieczności wzmacniania konstrukcji ścieżki.
W programie funkcjonalno – użytkowym ścieżki przedstawiono wykaz odcinków z podziałem na planowane warianty wykonania lub dostosowania nawierzchni.
Oś główną trasy powinien stanowić nasyp kolejowy, zaplanowano jedno obejście byłej linii kolejowej celem utrzymania toru drezynowego na odcinku : od km 28+270 do km 32+400 oraz budowę dwóch ciągów pieszo – rowerowych z kostki betonowej na odcinkach: w ciągu DK 53 na terenie miasta Szczytno i wzdłuż DK 16 w mieście Biskupiec. Z głównej trasy ścieżki będzie możliwy zjazd na trzy odcinki dodatkowe tzw. Małe Pętle, o lokalizacjach wskazanych w pkt 3.1 Programu funkcjonalno – użytkowego. Ścieżka rowerowa oraz miejsca zjazdu na pętle rowerowe będą oznakowane. Na trasie planuje się lokalizację czterech miejsc obsługi rowerzystów (tzw. MOR), i dwie wieże widokowe. Planuje się jedno przecięcie ścieżki z drogą krajową nr 58.
Na terenie przedmiotowej linii kolejowej znajduje się 14 wiaduktów kolejowych. Wykonawca winien przeprowadzić ekspertyzę określającą nośność ustroju niosącego i podpór.
Planowana trasa rowerowa przebiega przez tereny Spychowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego, zespół przyrodniczo-krajobrazowy Kołbuckie Wzgórza oraz rezerwaty „Zabrodzie” i „Kulka”. Zakres projektowanych prac nie może być sprzeczny z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.
Zamawiający zaleca Wykonawcom sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, przeprowadzenie wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

IV. Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadczy, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów i wyników prac będących przedmiotem zamówienia, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz, że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z dzieł stanowiących przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu zamówienia, w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów w ramach wynagrodzenia wskazanego w złożonej ofercie w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach:
1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w zakresie niezbędnym dla realizacji funkcji, jakie przedmiot zamówienia ma spełniać,
2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (zmiana układu lub inne zmiany),
3) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki,
4) rozpowszechnianie przedmiotu zamówienia w jakiejkolwiek formie i postaci,
5) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych i multimedialnych, publiczne odtwarzanie,
6) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy.
3. W ramach wynagrodzenia wskazanego w złożonej ofercie, z chwilą podpisania protokołu
4. zdawczo-odbiorczego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu zamówienia na wszystkich w/w polach eksploatacji.
5. Wykonawca wyrazi niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie zamówienia i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu zamówienia.
6. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność nośnika egzemplarza przedmiotu zamówienia.

V. Termin wykonania umowy:

Lp. Przedmiot zamówienia / Termin wykonania
1. Kolejowe mapy analogowe do celów projektowych, projekt budowlany, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów. Do dnia 10.11.2016 r.
2. Projekt wykonawczy, mapy cyfrowe zasadnicze,
informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli dotyczy), szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opracowania związane, opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane, uzyskanie wszystkich niezbędnych badań, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień, decyzji, w tym wykonalnej decyzji pozwolenia na budowę. Do dnia 30 marca 2017 r.
3. Udzielanie odpowiedzi na pytania, które wpłyną po ogłoszeniu przez Zamawiającego postępowania zamówienia na roboty budowlane. O planowanym terminie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie minimum 5 dni przed.
4. Sprawowanie nadzoru autorskiego. Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.


VI. Opis sposobu obliczenia ceny
Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego, który zawiera zapis: „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia uwzględniające doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, w odniesieniu do zakresu rzeczowego robót budowlanych określonych szczegółowo w dokumentacji budowlano-wykonawczej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót.
W cenie należy ująć koszty dojazdu oraz inne koszty Wykonawcy związane
z wykonaniem zamówienia, oraz wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy
za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
Wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego,
w szczególności z tego tytułu, iż nie przewidział wszystkich okoliczności, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego.
Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN, do dwóch miejsc po przecinku
i powinna zawierać podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów
na dzień złożenia oferty.

VII. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 15 km wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, oraz załączenie dowodów, czy została ona wykonana należycie (wg wzoru - Załącznik nr 1 do oferty).
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację
o podstawie dysponowania tymi osobami (wg wzoru - Załącznik nr 2 do oferty).
Co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia powinna posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności drogowej.
Wskazane w załączniku osoby powinny posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji / ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wg wzoru - Załącznik nr 3 do oferty).
4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 80 000 zł.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VIII. Ogólne warunki umowy albo wzór umowy
Załącznikiem do zaproszenia jest sporządzony przez Zamawiającego projekt umowy.
Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy.

IX. Informacja o podwykonawcach/podmiotach trzecich.
Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom lub z wykorzystaniem potencjału podmiotu trzeciego.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie najniższą ceną ofertową brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania wyjaśnień lub wezwania Wykonawcy
do uzupełnienia lub poprawienia oferty zgodnie z przepisami art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.). Wykonawca zastrzega sobie prawo do uzyskania wyjaśnień tylko od Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza. Nie złożenie wyjaśnień lub brak uzupełnienia oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ewentualne dalsze uzyskiwanie wyjaśnień do złożonej oferty odbywać się będzie zgodnie z rankingiem oceny ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
3. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane w zaproszeniu
w formie oryginału lub kopii. Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką
i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.
4. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.
5. Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz napisem: „Oferta na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej
i kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec”.
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.”

XII. Termin złożenia oferty
1. Ofertę na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu oferty należy złożyć
w terminie do dnia 26.09.2016 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, wejście główne, piętro II, pokój nr 214 - Biuro Podawcze.
2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie ze wskazaną datą, godziną i miejscem ponosi Wykonawca.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie to, musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z dodatkowym napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane
w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytywane.


XIII. Informacja o wyborze oferty

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców na piśmie oraz na stronie internetowej: bip.powiatszczycienski.pl i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Szczytnie.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy

1. Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
2. W dniu podpisania umowy, wybrany Wykonawca, dostarczy Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów:
1) uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności drogowej,
2) aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osób wskazanych w wykazie osób, załączonym do oferty.

XV. Osoby upoważnione do kontaktu
Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pani Joanna Agata Popielarz-Dzielińska Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych tel. 89 624 70 37.
Ewentualne pytania należy kierować na piśmie i przesłać pocztą, na numer
fax: 89 624 70 31 lub drogą elektroniczną: zampubl@powiat.szczytno.pl

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania na stronie
http://bip.powiatszczycienski.pl/zamowienia_publiczne/10010/89/Dotyczy_3A_wykonania_dokumentacji_projektowej_budowlano_-_wykonawczej__0D_0Ai_kosztorysowej_wraz_z_pelnieniem_nadzoru_autorskiego_dla_zadania_pn___E2_80_9EBudowa_sciezki_rowerowej_na_trasie_nieczynnej_linii_kolejowej_Szczytno__E2_80_93_Biskupiec_E2_80_9D/

zaproszenie-do-zlozenia-oferty-7126