menu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017.

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Szczytnie dnia 14 lutego 2017 r. przyjął Uchwałę
Nr 14/IV/2017: w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych na rok 2017 z zakresu:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
3. Turystyka i krajoznawstwo,
4. Nauka i edukacja,
5. Ochrona i promocja zdrowia,
6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7. Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
8. Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

Decyzja o dofinansowaniu w załączniku.

Załączniki: Uchwała dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 2017.