menu

Zawiadomienie o przesunięciu terminu wydania decyzji przyznających stypendium na rok szkolny 2014 / 2015.

Szczytno, dnia 16.09.2014 r.
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku ze złożonymi wnioskami o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015, WÓJT GMINY SZCZYTNO zawiadamia Państwa o przesunięciu terminu wydania decyzji przyznającej stypendium do dnia: nie później niż 14 listopad 2014 r.
Przyczyną niezałatwienia sprawy w kodeksowym terminie jest nieotrzymanie przez gminę środków finansowych z budżetu państwa na dofinansowanie stypendiów szkolnych.

Sprawę prowadzi:
Małgorzata Czeczka
tel. (89) 623 25 96