menu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 – zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2017-12-05 14:04:08 (ost. akt: 2017-12-07 11:10:36)

Zarząd Powiatu w Szczytnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
• Turystyka i krajoznawstwo,
• Nauka i edukacja,
• Ochrona i promocja zdrowia,
• Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
• Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
• Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ……” w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1, pok. nr 214 lub za pośrednictwem poczty/kuriera, do dnia 09.01.2018 r.
Uchwała Nr 106/XXII/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 4 grudnia 2017 roku
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 106/XXII/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 4 grudnia 2017 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 106/XXII/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 4 grudnia 2017 roku
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 106/XXII/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 4 grudnia 2017 roku
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 106/XXII/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 4 grudnia 2017 roku
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania