menu

Wsparcia w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”.

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” można składać od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 roku.

Rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach PROW 2014-2020. Istotne jest to, że w tegorocznym naborze nastąpiły zmiany w przepisach ułatwiające skorzystanie z tej formy pomocy.

Najważniejsze z nich to: możliwość otrzymania pomocy na zalesienie do nieużytków; zmiana definicji kompleksu leśnego, który może obejmować także elementy krajobrazu i powierzchnie nieuprawnione do płatności; w przypadku, gdy gmina na terenie, której są położone grunty przeznaczone do zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, rolnik może dołączyć do wniosku o sporządzenia planu zalesienia decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określającej grunty przeznaczone do zalesienia; możliwość złożenia zmiany do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie; zmniejszenia wsparcia na zalesienie, w przypadku gdy rolnik nie wypełni obowiązku poinformowania opinii publicznej, o korzystaniu przez niego z pomocy EFRROW, przez umieszczenie w widocznym miejscu w terminie 30 dni od dnia wykonania zalesienia tablicy informacyjnej - obowiązek dotyczy tylko takiej inwestycji, która przekroczy równowartość 50.000 euro; brak obowiązku posiadania przez rolnika świadectw pochodzenia sadzonek.

Więcej informacji: http://warmia.mazury.pl/srodowisko/231-aktualnosci/7389-finansowe-wsparcie-na-zalesianie/