menu

Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej.

Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- Turystyka i krajoznawstwo,
- Nauka i edukacja,
- Ochrona i promocja zdrowia,
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

Załącznik: Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej.